Gambit Mahátmů

Ivo Wiesner

389,00  331,00  vč. DPH (300,91  bez DPH)

Není skladem

Popis

Současná věda se ocitla na rozcestí a mnoho vědců si to zřejmě ještě stále neuvědomuje, protože uvažuje a koná způsobem, nemajícím nic společného s humanitou. Jisté je, že do nejhlubších pekel vede vždy dobře schůdná a široká dálnice. Únosy lidí pro získávání biologického materiálu a výrobu krmení pro inteligentní ještěry, znásilňování žen pro získání genetického zárodečného materiálu na doslova „zhovadilé“ experimenty, skenování holografického obrazu lidského vědomí (elektronické praní mozku a úprava vědomí technologií R.H.I.C. EDOM), ukládání tohoto obrazu či manipulace s ním (technologie ELMINT) – i tomu se dnes říká „věda“. Byly vyvinuty takové psionické metody manipulace s člověkem a jeho vědomím, že na konci experimentu z člověka zůstane jen biologická troska – zotročený tvor řízený komputery.

Dospěl jsem k názoru, že není daleko den, kdy řada vědních oborů a mnoho dnes vážených vědců bude jednou lidstvem považována za zhoubce a nepřátele lidstva…

„Prosím čtenáře, aby mi prominul, že v této knize uvádím i informace svou samou podstatou úděsně nelidské, leč ony existují a musíme se s nimi vyrovnat, aby nás jejich důsledky nakonec psychicky nesrazily na kolena.“

Autor

Ukázka :
Nejsou jen dobří a vlídní bohové
Obyčejný člověk, prohýbající se pod břemenem běžných denních starostí a problémů, obvykle podvědomě odmítá činit si starosti se světem, který jej obklopuje a ze všech stran různými způsoby doráží na jeho i tak přetížené vnímání reality. Ztráta zaměstnání, nemoc, rodinné problémy, starosti působené pubertálními potomky, nemožnost seberealizace a další problémy člověka zahlcují, otupují a stresují do té míry, že již není schopen se čímkoliv jiným zabývat. Tak čas plyne den po dni a v člověku se upevňuje zdánlivě pevné přesvědčení, že jeho denní rituály nemůže nic narušit. Leč může: uprostřed noci se přihrne záplavová vlna a on stěží zachrání sebe a rodinu jen v nejnutnějším oblečení, nebo se přihodí náhlá smrt či těžké zranění, přijde tornádo či zemětřesení a člověk najednou nemá kde bydlet a zchudl jako kostelní myš. Takové události mění běh života a převrací žebříček hodnot i životních priorit. Člověk to vše, třebaže otřesen, rozviklán a nerad, přijme jako „vis maior“ či zásah vyšší moci a snaží se všemi způsoby přispět k návratu normální situace.
Jak ale člověk přijme otřesné zjištění, že je pouhým a téměř bezcenným pěšákem na šachovém poli „vis maior“, který má být obětován ve jménu tuze podivných a záhadných vyšších zájmů? Brzy zjistí (a bude tím hluboce otřesen), že dobří a vlídní bohové, kteří člověka kdysi uvedli do pozemského předpeklí, jsou vůči těm druhým v menšině a sami mají dost problémů s tím, aby nepodlehli intrikám a útokům těch druhých bad boys-bohů tmy a utrpení, natož aby dokázali své lidské děti ochránit a zaštítit. Takové zjištění přivádí nezbytně člověka na hranici, kde je nutno uvažovat o podstatě smyslu existence lidstva. Může lidstvo přijmout roli bezprávných otroků zbavených svobody myšlení a vůle, jak by to lidstvu velmi rádi vnutili Deros, nebo roli krmiva pro inteligentní ještěry ze soustavy a-Draconis či oddaných a poslušných válečníků ochotných za zájmy Elohim položit své životy? Je snad pro obyčejného člověka přijatelnější role zfanatizovaných stoupenců nacistické ideje jednotného lidstva řízeného komputerem pomocí psionických čipů vsazených do mozku, než role otroků a krmiva? Když o těchto „nabídkách“ mahátmů uvažujeme, nutně se vtírá otázka: kde jsou oni dobří bohové, kteří měli lidstvo chránit a vést, než dospěje k plnému uvědomění si sebe sama a svého údělu? Pravda je ovšem jako obvykle krutá. Naši dobří bohové, kteří jsou současně i genetickými rodiči lidstva, prohráli dvě galaktické války. Během první byli vyhnáni ze svých sídel v souhvězdí Lyry a Orionu a druhá je znovu vyhnala z nové vlasti v soustavě Sol (Slunce). Během ní byla silami Temnot zničena sousední planeta Tir i se svým měsícem Marsalou. Sama Země (Shan, Bhumi, Terra) byla těžce devastována nukleárními zbraněmi a téměř vylidněna, jak o tom vyprávějí eposy Mahábhárata, Ramajana, Lhasský manuskript a mnohé další písemné tradice dávných národů. Skvělá civilizace Shanů a Nagolianů z Lyry, která v Asii zanechala trvalou stopu v toponymech obsahujících částici Shan a Naga, se sotva zotavila po první prohrané galaktické válce a dále se znovu začala úspěšně rozvíjet jako mírumilovné láskyplné souručenství Světla. Bohužel, nepoučena tragickými zkušenostmi, se nepřipravila na možný nový útok sil Temnot. A ten přišel opět znenáhla, přibližně před 117 000 roky. Z hloubi Galaxie se vynořily dva řízené asteroidy, které my dnes známe jako Lunu a Phobos. Každý z nich ve svém vnitřku vezl milióny hibernovaných vojáků technokratické civilizace klonovaných válečníků pocházejících z a-Draconis a Orion Empire, představujících koncentrovanou sílu Temnot a absolutní negaci všeho, co tvoří páteř lidské civilizace. Nakonec byli poraženi a jejich kostry se dosud nacházejí v ruinách podpovrchových měsíčních měst.
Zbytek přeživších Lyranů (Shanů, Nagolianů) odletěl do oblasti Plejád, protože Marsala a Země byly na dlouhou dobu neobyvatelné. Z Tiru po explozi zbyl pás asteroidů mezi dnešním Marsem a Jupiterem, ale rovněž velká troska Nimiru, jejíž oběžnou dráhu drakonští inženýři zlovolně naprogramovali tak, aby se periodicky po 6 115 let těsně přibližovala těsně k Zemi a vyvolávala gigantická kataklyzmata, která by nedovolila souvislý rozvoj technicky zdatné a mírumilovné humanoidní civilizace v soustavě Sol.
Až do tohoto okamžiku lze událostem porozumět. Zůstává však záhadou, proč mahátmové své nové lidstvo páté kalpy posadili přibližně před 60 000 roky na zdevastovanou a poničenou Zemi, aniž zabezpečili jeho ochranu před zásahy z vnějšku? Šlo snad o gambit ve hře mezi mocnostmi Temnoty a mocnostmi Světla, ve které nové lidstvo hrálo pouze podřadnou roli figurky pěšce? Nebo mocnosti Světla měly jiný plán, jenž ztroskotal? Nebo mladé a nezkušené lidstvo mělo projít tou nejtěžší formou předpeklí třetí hmotné sféry (3D), aby v přímém střetu se všemi formami absolutní negace, přinášené mocnostmi Tmy, představované zejména civilizací vysoce inteligentních predátorů ze systému a-Draconis a s nimi spojenou negativní civilizací renegátských mahátmů (Deros z Orione Empire), se seznámilo s podstatou zla, temného vědomí, negace, utrpení i popření duchovní podstaty stvořeného světa? Mělo nové lidstvo (lidstvo páté kalpy) touto cestou porozumět beze zbytku povaze svého poslání v budoucím utváření světů? Na tyto otázky zatím nemáme uspokojivou odpověď. S jistotou je dnes známo, že lidstvo vysazené na Zemi v roce 60 300 př.n.l. spolu se svými učiteli a mentory z modré mahátmovské civilizace Zenetae, se stalo objektem různorodých manipulací ze strany mimozemských civilizací, které svoji intenzitou dosáhly vrcholu během posledních 5 500 let. Stopy těchto manipulací nacházíme u mnoha starých pozemských kultur uctívajících reptiloidní predátory (hady, ještěry), nebo monstrózní božstva zjevně nehumanoidního původu. Nejintezivnější manipulace zanechaly výrazné stopy v biblických spisech jako Elohim, především jako entita Jehowah (Hebrejové) či entita Aštar (Mezopotámie) či entita Gízanů (Třetí říše). Můžeme snad z této skutečnosti soudit, že Strážci ze Zenetae něco podcenili či neměli dostatek sil čelit těmto vlivům, přestože postupně splynuli s lidstvem a přijali obětavě jeho osud během mnoha inkarnací? Je snad vliv 3D tak mocný, že inkarnovaným Zenetanským mahátmům odebral jejich moc?
Jak mocný byl vliv těchto manipulací vyplývá z neúspěšných avatarů (mesiášů) objevujících se v tomto období dějin lidstva. Melchisedekh a Mojžíš podlehli manipulaci Jehowah do té míry, že svůj lid odvedli z Boží cesty na cestu chmurných omylů, ze kterých se vědomí Izraelitů dodnes neosvobodilo. Když Elohim nemohli ovlivnit vědomí Ježíše přinášejícího Novou smlouvu mezi Stvořitelem a lidstvem, přivedli jej na Golgotu. Když se z jeho utrpení a odvahy zrodil christianizmus (křesťanství), opět do něj na Nikejském koncilu zaseli satanské semeno, které vyústilo v odporné středověké inkviziční procesy a bezuzdé pronásledování gnostiků a nekatolických křesťanských církví. Jediným úspěšným byl avatar Gautama Buddha a lze dnes konstatovat, že buddhizmus je ve své hluboké duchovní podstatě nesrovnatelně blíže Kristovu učení (čistému christianizmu), než římská katolická církev. Vliv zákonů Elohim (Jehowah) zformoval v živé tkáni semitského národa arogantní, nepřizpůsobivé, netolerantní a povýšené společenství, jitřící své okolí k takřka animální nenávisti a zběsilému nepřátelství. I když Jehowah ovládli hebrejský národ, je to Pyrrhovo vítězství, a je otázkou na jak dlouhou dobu. Podobným způsobem přivedla entita Gizeh (Aštar) na pokraj záhuby německý národ a po neúspěchu s nacistickým Německem svůj zájem přenesla na USA. Bůh buď milostiv lidu Spojených států!
Na těchto manipulacích se však nepodílely pouze vnější entity, ale i temné síly usilující po desetiletí a staletí o globální nadvládu (Ilumináti), jejichž vliv má těžiště především v USA (tajná vláda NSC, Rockefellerův trust atd.). Málokdo ví, že již počátkem třicátých let minulého století nabízela Andromedská rada USA a několika dalším technicky pokročilým státům technologii neomezené výroby čisté energie z energie obsažené v prostoru (energie vakua). Nabídka nebyla přijata s odůvodněním, že by byla narušena zavedená ekonomická struktura USA rozvíjející se na podstatě ekonomické kategorie zisku, jejíž páteří je těžba a zpracování ropy a fosilních paliv. Ve skutečnosti šlo o to, že by Ilumináti ztratili značně na svém vlivu uplatňovaném cestou nadnárodních společností zabývajících se těžbou a zpracováním ropy, uhlovodíkových plynů a dalších druhů fosilních paliv, především ale jejich řízenou distribucí. Tak lidstvo přišlo o čistý vzduch a vodu. Moře jsou zaneřáděna ropou a odpady z rafinerií, vzduch znečišťují exhalace z chemického průmyslu a elektráren, lesy hynou zalévány kyselými dešti a geometrickou řadou rostou počty dětí i dospělců trpících různými ekzémy, astmatem, rakovinou plic a podobně.
Další pokus, během kterého se skupina podnikatelů ve Švýcarsku pokusila zahájit výrobu elektromotorů poháněných volnou energií prostoru (Morayových generátorů) rovněž neuspěl a skončil „rozšlápnut botou“ nadnárodního souručenství známého pod jménem Sedm sester (Sedm společností zabývajících se těžbou a zpracováním ropy), plně ovládaného Rockefellerovým trustem.
Současnou situaci lidstva bych přirovnal k tomu, s čím se setká turista, když náhodně převrátí kámen překážející mu v cestě a zírá překvapen na hemžící se množství povětšině jedovaté žoužele. Zůstane lidstvo na to „obracení kamenů a asanaci páchnoucích žump Vesmíru“ samo, nebo má ještě opravdové přátele ochotné pomoci, o které se může v nouzi opřít? Existuje řada informací pocházejících z různých zdrojů, proto je nezbytné je pozorně analyzovat, zda v sobě neobsahují zavádějící polopravdy či řízené lži. Za nejpřínosnější a nejoriginálnější lze považovat informace pocházející z bezprostředního okolí Andromedan Council of the Federation of Light (dále Andromedské rady). Andromedská rada je svrchovanou ústřední vládou gigantického společenství ras a národů humanoidního i nehumanoidního typu, čítajícího 135 miliard bytostí z osmi galaxií. Tato vláda pověřila dvě bytosti z prastaré modré rasy Zenetae, aby navázali kontakt s několika pozemšťany a předávali jim mnoho velice závažných informací o skutečném dění a jeho pozadí, které zatím některé vlády před svými národy a lidstvem úspěšně tají. Mladší z bytostí jménem Morenae má světle modrou barvu kůže a je vysoké postavy. Obvykle vystupuje spolu s velmi starou bytostí menšího vzrůstu a téměř bílou barvou kůže, jejíž jméno je Vissaeus. Obě bytosti nejprve navázaly telepatický kontakt s několika pozemšťany, především s A. Collierem a V. Valerianem, ale později přešly na opakované osobní kontakty, při nichž informace byly předávány v angličtině během rozhovoru, protože telepatický kontakt v sobě skrývá určitá omezení. Záznamy z těchto kontaktů (A Lecture by Alex Collier, Chapter 1-7), které jsou citovány v bibliografii, jsem podrobil mnohonásobné systémové analýze v několika informačních úrovních a mohu potvrdit, že až na menší diskrepance jsou značně spolehlivé (80-85%). Přesto doporučuji ke všem sdělením přistupovat s rezervou a dle dostupných možností si je důkladně ověřovat.
Další informace pocházejí od anonymní vysoce postavené osobnosti, která si říká „One Who Knows“ (Jediný kdo ví). Pokud vím, jedná se o vysoce postavenou osobnost v „šedé“ části amerického establishmentu, které není lhostejný osud Ameriky a světa, a která je tajnou opozicí plánů Iluminátů. Poskytnuté údaje zpracoval editor Dr. P.D. Beter, ale vydání knihy zakázal americký establishment, proto je Dr. Beter převedl na formu „Audioletters No. 1-55“, které rozesílal zájemcům v podobě audiodisků.
Uvědomme si, přátelé, že jsme objektem gigantického gambitu a nechceme-li být pouhými obětovanými pěšci, musíme vystupovat jako duchovně vyspělá a sebevědomá lidská rasa s vysokým intelektem, která ví o svém poslání na Zemi daném Stvořitelem a je rozhodnuta jej plnit. Naším heslem by mělo být: láska-přátelství-pravda-statečnost.
Nenašel jsem zdaleka odpovědi na všechny otázky, přičemž mnohé z nalezených odpovědí mohou skrývat v sobě cílené dezinformace, jež se nepodařilo beze zbytku dešifrovat, a ty by naše uvažování mohly podstatně ovlivnit. Nemohu zaručit naprostou pravdivost toho, o čem budu hovořit, ale já i čtenáři máme vyspělý mozek, hlubokou schopnost analýzy a jsme schopni eliminovat i syntetizovat jednotlivé prvky této obrovské skládačky, aby byl nakonec výsledný obraz co nejdokonalejší a pokud možno i pravdivý. Prosím čtenáře, aby mi prominul, že uvádím i informace svou samou podstatou úděsně nelidské, leč ony existují a musíme se s nimi vyrovnat, aby nás jejich důsledky nakonec psychicky nesrazily na kolena.

Letouny z říše snů
Poměrně dlouho považovala spojenecká propaganda a zejména západní žurnalisté Wunderwaffen (Vergeltungswaffen) za propagandistický trik nacistů, jehož cílem bylo pozvednout upadající vlasteneckou morálku Němců, deptanou těžkými nálety a sérií vážných porážek na všech frontách. Během bojových akcí v průběhu roku 1944 však posměšné úsměvy mizely úměrně tomu, jak rostl efekt nově nasazených německých zbraní. Britský generál Sir Roy Feddon, šéf technické mise britského Ministerstva letectví v Německu, v roce 1945 při jedné recepci prohlásil: „Viděl jsem dost z jejich (rozuměj německých) projektů a technologií výroby letounů zcela nové koncepce, proto jsem dospěl k přesvědčení, že při prodloužení války o několik měsíců bychom byli postaveni před nutnost čelit nasazení zcela nové, vysoce ničivé válečné technologie, aniž bychom měli jistotu, že ji budeme schopni s úspěchem porazit.
Ještě v roce 1956 prohlásil E.J.Ruppelt, šéf US Air Force (Project Blue Book): „Když II. světová válka skončila, měli Němci ve vývoji několik radikálně pokrokových typů letounů a jimi nesené výzbroje. Nelze vyloučit, že řada případů pozorování jevu známého jako UFO může mít původ v progresivní německé letecké technologii.“
Jestliže diskuse týkající se priority Němců v oblasti výroby atomových zbraní je nadále velmi živá, neznamená to nic proti vášnivé výměně názorů na všechno, co souvisí s UFO a zejména s problematikou německých diskoidních letounů (Fluggeräte). Podle systémové analýzy je nesporné, že tuto vysoce sofistikovanou leteckou technologii (nebo přinejmenším její vzorky) III. říše v období 1930 – 1945 vlastnila. Dokazují to jednak očití svědci, kteří se při nějaké příležitosti s touto technologií setkali, jednak to dokazují dobové fotografie Fluggeräte (dále FG), pocházející z archivu technické divize SS Schwarze Sonne, které jsou prokazatelně původní. V podstatě existovaly tři skupiny FG, které se ve své technické podstatě výrazně lišily:

RFZ 2 :
měl vlastní zdroj energie s velmi omezenou kapacitou (akumulátory) a pomocí zvláštního zařízení zvaného Schumannův levitátor odebíral energii zemského elektromagnetického pole a kombinoval ji s energií prostoru (energií vakua, energetického pole Vesmíru). Schumannův levitátor byl v podstatě rotačním válcovitým gyroskopem (výška 2,4 m, průměr 1,8 m), na kterém byly nasazeny tři souosé kovové kruhové kotouče, které se mohly otáčet v různém směru různou rychlostí, což obstarávaly buďto speciální převodovky, nebo samostatné elektromotory napájené z akumulátorů. Horní kotouč měl průměr 6,5 m, střední 8 m a spodní 7 m. Při základní funkci levitátoru se horní a spodní kotouč otáčel v opačném směru a různou rychlostí. Za určitých okolností se uváděl do pohybu i střední kotouč. Kotouče při rotaci v zemském elektromagnetickém poli vytvářely Teslovy skalární vlny (Teslovo skalární pole), které se modulují (slučují?) ve skalární pole vyšší úrovně, jehož vnějším projevem je gravitace, kterou dr. Schumann pojmenoval „elektrogravitace“. Teprve mnoho let po válce se ukázalo, že dr. Schumann nebyl skutečným vynálezcem levitátoru, pouze se pokoušel vytvořit technické zařízení, jehož princip podle channelingového diktátu z Aldebaranu(?) zapsala a nakreslila dvě média ze Společnosti Vril Maria Oršič a Zigrun. Výzkum a vývoj Schumannova levitátoru byl zahájen v roce 1922 ve vývojových laboratořích firem AEG a Siemens a již v roce 1924 byl zastaven. Vývojové práce byly po nějakém čase obnoveny v pobočce leteckého závodu Messerschmitt v Augsburgu a první prototyp RFZ 1 (Rundflugzeuge=kruhové létající zařízení) byl testován ve zkušebním areálu letecké firmy Arado v Brandenburgu až v roce 1934. Zalétával jej zkušený testovací pilot L. Waiz. RFZ 1 vystoupil do výšky asi 60 m, kde v klidu setrval asi minutu, načež začal tancovat a vrávorat, proto s ním pilot ihned přistál.

FG Haunebu:
představuje další skupinou velmi sofistikovaných talířovitých letounů, které Němci od entity Gizeh Intelligence obdrželi ve třech verzích: Haunebu I, Haunebu II a Haunebu III. Studiem technologie Haunebu se zabývala technická divize SS Schwarze Sonne, zejména její výzkumná a vývojová sekce SS Entwicklungstelle-IV ve Wiener Neustadtu. Zajímavý je samotný původ jména Haunebu. Z egyptských pramenů vyplývá, že pojmem „Hau-nebut“ (Ostrovy za sloupy) byly označovány národy polobožského původu, žijící na jednom z atlantských ostrovů. Podle Spannutha to ale nebyli sami Atlanťané (Tlillané, Toltékové), protože ty Egypťané nazývali „Pharusaté“ či „Palusaté“, což se zapisovalo ve starém Egyptě samohláskami Ph-r-s-t. Národy Hau-nebut údajně přišly z hvězd a Atlanťanům (Palusatům) přinesly moudrost a poznání. Některé indicie naznačují, že Hau-nebut by mohli být totožní s kolektivistickou civilizací Gizeh Intelligence nebo některou z dalších skupin Kamagolu II, jejichž emisaři tvrdí, že na Zemi s přestávkami působí více než 22 000 let. Jelikož Němci vždy ctili tradice, domnívám se, že sám pojem Haunebu obsahoval skryté sdělení o původu této pokročilé technologie.
Od FG Vril 1-Jäger se FG Haunebu odlišovaly především pohonným systémem, jehož podstatou byl gravitační motor Thule-Tachyonator. Musím upozornit, že o tomto motoru máme jen velmi málo informací, především je udáváno, že zdrojem energie (palivem?) byla ryzí rtuť nebo zvláštní velmi těžká oranžově červená nekovová hmota. Obdobné informace o létajících strojích Vailxy a vimánách Astras pocházejí z védských a tantrických manuskriptů. Například soubor védských manuskriptů Veda vimana obsahuje informace o stavbě a provozu vimán Astras, které létaly ke hvězdám a jako zdroj „síly“ (rozuměj „energie“) používaly ryzí rtuť nebo tajnou látku zvanou rasa. O této látce jsem uvedl podrobnější informace v knize Alchymie a theurgie Svatého ohně, proto pouze připomenu, že se jedná pravděpodobně o tutéž látku, kterou i dnes Aliens používají jako zdroj energie pro své letouny.

Další informace

Autor

Ivo Wiesner